Muut palvelut

Seksuaalineuvoja

Kauttamme ostettavissa Seksuaalineuvontaa
Rebecca Tuomola
044-5948158
rebecca.tuomola@luvimarika.fi

33-vuotias Lähihoitaja/Sosionomi
Lopputyö koulutuksessa tehty palvelemaan kehitysvammaisia ja erityisryhmiä.

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustavaa ammatillista asiakastyötä jossa neuvojaa
aina sitoo vaitiolovelvollisuus. Keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen
liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja
kysymyksissä. Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen elämää, se vaikuttaa siihen millaisena
näemme itsemme ihmisenä. Seksuaalisuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Suuntautuminen seksuaalisuuteen muuttuu ikäkausittain ja elämäntilanteen mukaan.
Seksuaalineuvonnassa käsitellään mieltäsi askarruttavia seksuaaliterveyteen liittyviä
kysymyksiä. Yleisiä käsiteltäviä asioita ovat mm. omankehon kuva, haluttomuus/halujen
eriparisuus, Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset, parisuhteen seksuaalisuus,
seksuaalinen väkivalta.Ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti


Kauttamme ostettavissa ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa
Rebecca Tuomola
044-5948158
rebecca.tuomola@luvimarika.fi

33-vuotias Lähihoitaja/Sosionomi

Mitä on ratkaisukeskeinen taideterapia?

Ratkaisukeskeinen taideterapia yhdistää ratkaisukeskeiset menetelmät ja luovan
ilmaisun. Se keskittyy nimensä mukaisesti toimivien ratkaisujen löytämiseen
haastaviksi koettuihin asioihin tai tilanteisiin. Ratkaisukeskeinen taideterapia

kunnioittaa asiakasta oman elämänsä asiantuntijana.

Taideterapeutti etsii kuvallisin keinoin yhdessä asiakkaan kanssa hänen
mahdollisuuksia ja voimavaroja tavoitteisiin pääsemiseksi. Ratkaisukeskeinen
taideterapia ei edellytä minkäänlaista aiempaa harrastaneisuutta taiteen parissa.

( suoralainaus: https:>//www.ratkaisukeskeisettaideterapeutit.fi )Neuropsykiatrinen Valmentaja


Kauttamme ostettavissa Nepsy valmennusta
Petra-Sofia Ylinen
050-5613 140
petra-sofia.ylinen@luvimarika.fi

37-vuotias Lähihoitaja

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?


Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu
asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.
Neuropsykiatrinen terminä viittaa psykiatriseen oireistoon, jolle tyypillistä on neurologinen alkuperä.
Neuropsykiatrisista oireyhtymistä tunnetuimpia ovat tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD,
Aspergerin syndrooma sekä Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen oireyhtymä- käsitteen alle mahtuu
hyvin laaja kirjo erityyppisiä oireita ja niiden ilmenemismuotoja. Neuropsykiatristen oireiden taustalla
vaikuttavat biologiset tekijät ovat usein synnynnäisiä, mutta ne voivat myös olla seurausta jostain vammasta,
esimerkkinä aivovammapotilaat. Jotkut neuropsykiatrisiksi luokiteltavat oireet voivat alkaa myös aikuisiällä.
Neuropsykiatrinen valmennusmenetelmä tukee erityisesti puutteellisten toiminnanohjauksen taitojen
harjoittelemista. Toiminnanohjaus on ikäänkuin toiminnan "lennonjohto" eli sillä tarkoitetaan taitoja, joiden
avulla asioita saadaan tehdyksi eli esim. suunnittelukyky, aloittamisen kyky, loppuunsaattamisen kyky,
organisointikyky ja ajanhallinta.
(suora lainaus: https://neuropsykiatrisetvalmentajat.fi/nepsyvalmennus.php)